Bij de huur en/of het gebruik van de Kerk Kwadijk gelden altijd de volgende huurvoorwaarden/ voorschriften.

Veiligheid

 • Roken is in het hele gebouw niet toegestaan.
 • Het gebruik van kaarsen is zonder toestemming van de commissie niet toegestaan.
 • Er mogen geen activiteiten worden georganiseerd die de veiligheid van de bezoekers in gevaar kunnenn brengen of die kunnen leiden tot schade aan het gebouw.
 • Tijdens de verhuur voor activiteiten zullen één of meerdere commissieleden of vrijwilligers aanwezig zijn. In geval van NOOD zorgen deze personen ervoor dat de buitendeuren worden geopend en dat zij in de bestemde beveiligingen vallen, waardoor zij niet gesloten kunnen worden.
 • Bij ontruimingen dienen de aanwijzingen/instructies van de daartoe bevoegde personen (herkenbaar aan oranje hesjes) strikt te worden opgevolgd.
 • Indien bij gebruik van de kerk niemand van de commissie aanwezig is (zoals bij vaste huurders, repetities van concerten of inrichten voor activiteiten) zijn in voorkomende gevallen deze gebruikers zelf verantwoordelijk voor een strikte uitvoering van de ontruimings-richtlijnen. Deze richtlijnen zijn in de keuken van de kerk goed zichtbaar opgehangen.

Gebruiksregels

 • De gebruiker mag zelf geen consumpties of drank verkopen of ter beschikking stellen.
 • Het is ten strengste verboden om alcohol aan personen jonger dan 18 jaar te verstrekken of dat alcohol door hen wordt genuttigd.
 • Het is zonder expliciete toestemming van een commissielid niet toegestaan, materialen en/of aankondigingen te bevestigen aan deuren, ramen, wanden en vloeren of anderszins.
 • De regeling van de centrale verwarming, verlichting, ventilatie e.d. berust uitsluitend bij de beheerder (uitgezonderd: Protestantse Gemeente, Dameskoor Quadyck en Samen Verder).
 • De gebruiker is verplicht zorg te dragen voor de orde en rust in de gehuurde ruimte(n).
 • De gebruiker kan het gehuurde in overleg met en na toestemming van de beheerder naar zijn wensen inrichten, doch dient na gebruik het gehuurde op te leveren in de staat, waarin het gehuurde zich bevond bij aanvang van het gebruik. Eventuele gebruikte materialen dienen direct in de daartoe aangewezen bergingen te worden opgeruimd.
 • Het is zonder voorafgaande toestemming van de beheerder niet toegestaan in de gehuurde ruimte(n) gebruik te maken van mechanisch versterkte muziek.
 • Het gebruik van confetti en rijst zijn in/ voor en rond de kerk niet toegestaan.
 • Het strooien van bloemblaadjes is buiten de kerk wel toegestaan.

Aansprakelijkheid

 • De gebruiker is volledig aansprakelijk voor schade aan het gebouw of de inventaris, welke tijdens de duur van het gebruik door nalatigheid is ontstaan. In gevallen, waarin deze voorwaarden niet voorzien, of bij enig verschil van inzicht over de toepassing, beslist het bestuur van de Stichting Oude Hollandse Kerken.
 • De verhuurder is niet aansprakelijk voor diefstal en/of beschadiging van eigendommen van de huurder.
 • De verhuurder is niet aansprakelijk voor ongevallen/persoonlijk leed van huurders, gebruikers, deelnemers of bezoekers gedurende de verhuurperiode, tenzij de schade wordt veroorzaakt door onzorgvuldig/achterstallig onderhoud.

BUMA/Stemra

Activiteiten, waarvoor BUMA-rechten verschuldigd zijn, dienen door de uitvoerende artiesten te worden aangemeld. Adres: BUMA/Stemra, Siriusdreef 22-28, 2132 WT, Hoofddorp, Postbus 3080, 2130 KB, Hoofddorp. Tel.: 023-7997999, e-mail: info@bumastemra.nl

Betaling

Betaling dient te geschieden binnen dertig dagen na dagtekening van de factuur of binnen de aangegeven betalingstermijn in de reserveringsbevestiging op IBAN-rekening NL98INGB0009063294 t.n.v. Kerk Kwadijk te Kwadijk.

Annulering

Indien men de besproken ruimte(n), door welke oorzaak dan ook, niet op de vastgestelde datum kan gebruiken, dient hiervan schriftelijk (per e-mail gericht aan info@kerkkwadijk.nl) mededeling te worden gedaan aan de programmacommissie/beheerder.
Men is dan een vergoeding verschuldigd:
Bij opzegging binnen veertien dagen voor de besproken datum: 100% van de huurprijs;
Bij opzegging binnen 4 weken voor de besproken datum: 50% van de huurprijs;
Bij opzegging 4 weken of langer van te voren is geen vergoeding verschuldigd.

Maximum aantal bezoekers

Het maximum aantal bezoekers (inclusief uitvoerenden) is vastgesteld op 100 personen. Bij een concert of andere gelegenheid waarbij toegangskaarten verkocht worden, is de huurder er verantwoordelijk voor dat er niet meer dan 100 personen aanwezig zijn, inclusief optredenden.

Vrienden van de kerk/commissieleden

Bij activiteiten, waarvoor entree wordt geheven, gelden de volgende regels:
– commissieleden (en hun partner), die niet in dienst zijn, hebben vrij toegang
– Vrienden van de Kerk ontvangen korting voor maximaal 2 personen op de entreeprijs:

 • Geen korting bij entreeprijzen tot en met € 5,00
 • € 1,00 per persoon korting op entreeprijzen van € 6,00 tot en met € 15,00
 • € 2,00 per persoon korting op entreeprijzen van € 16,00 en meer.